• Jonk Lénk gëtt Laika

    Den neien Numm vu Jonk Lénk ass ab elo LAIKA. Dëse Wiessel bréngt intern Verännerunge mat sech – mee eis politesch Ausriichtung bleift nach ëmmer déi selwecht. Eisem Selbstverständnes als antifaschistesch, feministesch an anti-kapitalistesch Beweegung, déi mat lénksradikaler Kritik eng emanzipéiert Gesellschaft zu Lëtzebuerg ustriewe wëll, bleiwe mer trei.    Fir mat eise politesche Positiounen, Revendicatiounen an eiser Gesellschaftskritik weider ze kommen, musse mir eis selwer an eise Fonctionnement vun Zäit zu Zäit a Fro stellen. Eng Organisatiounsform ass näischt Statesches. Genausou wéi d’Verhältnisser, an deene mer agéieren, sinn och mir engem konstante Wandel ënnerworf. Dowéinst ass et Zäit ginn, dëse permanente Changement och no baussen ze projezéieren.   Mir…