Sozialismus

 
Vu datt Jonk Lénk sech als eng sozialistesch orientéiert Jugendorganisatioun definéiert, wier et och emol un der Zäit, eis mat deem Begrëff ausernanerzesetzen.
Wat heescht et fir eis, Sozialist*innen ze sinn?
Fir d’Éischt emol muss ee soen, datt Sozialismus en Uewerbegrëff ass, dee vill verschidde politesch Stréimungen ëmfaasst an dee vill politesch Organisatioune fir sech beusprochen. Mir wëlle mat eiser Selbstdefinitioun als Sozialist*innen an éischter Linn däitlech maachen, datt mir de Kapitalismus iwwerwanne wëllen an duerch eng sozialistesch Wirtschaftsuerdnung ersetzen. Dat heescht, datt d’Produktioun net méi dorop ausgeriicht wier, méiglechst vill Profit ze generéieren, mä de Besoinë vun all Mënsch sollt gerecht ginn. Dat bedeit, datt d’Ekonomie och net méi an den Hänn vun de Kapitalbesëtzende wier, mä an der demokratescher Kontroll vun de schaffende Leit. Et ass also d’Striewen no enger Ekonomie, an där Kooperatioun, an net Konkurrenz d’Motivatioun vun Innovatioun a Fortschrëtt wier.
Wou Sozialist*inne sech net ganz eens sinn, sinn z.B. d’Fro vum Rôle vum Staat, der Staatsform an ob et iwwerhaapt soll/muss ee ginn. Anarchistesch Sozialist*innen z.B. sinn der Meenung, datt d’Selbstorganisatioun vun de schaffende Leit vun Ufank un duergeet fir d’Gesellschaft an d’Ekonomie ze organiséieren, während aner Sozialist*innen der Meenung sinn, datt zumindest an enger Iwwergangsphas nach e Staat noutwenneg wier, fir déi sozialistesch Gesellschaftsform oprechtzehalen.
Och d’Aart a Weis, wéi een op eng sozialistesch Gesellschaft histeiere wëll, ka sech ënnerscheeden. Muncher sinn der Meenung, datt et duerch Reforme méiglech wier, anerer mengen, et bräicht eng Revolutioun, déi ausserhalb vum Parlament stattfënnt. An nees anerer vertrieden d’Iwwerzeegung, datt béides sech net ausschléisst. Gemeinsam hu mir allerdéngs alleguerten, datt mir op eng klasselos Gesellschaft histeiere wëllen, an där all gesellschaftlech Ugeleeënheeten – also och d’Ekonomie – demokratesch decidéiert ginn amplaz vun uewen erof.
Mä wéi kënnt et dann, datt och d’LSAP sech “sozialistesch” nennt, obwuel se näischt am geréngste mat eiser Virstellung dovun ze dinn huet? Dat kënnt dovun, datt d’LSAP iergendwann emol eng sozialistesch Partei war – reformsozialistesch fir genee ze sinn. Besonnesch an deene leschten 30 Joer ass awer ëmmer méi kloer ginn, datt si sech ewell domat zefridde ginn, de Kapitalismus ze verwalten a keng Intentioun hunn, iergendwéi do e Wee raus ze sichen. Ganz am Géigendeel; si gehéiere souguer zu deenen, déi d’Finanzplaz Lëtzebuerg an den domat verbonnene Modell vu Steierhannerzéiung wesentlech matgeprägt an domat de Salarié*eën an anere Länner massive Schued zougefügt hunn. Gläichzäiteg huet de Begrëff vum Sozialismus a groussen Deeler vun der Aarbechter*innebeweegung nach immens positiv Konnotatiounen. Och dofir wëll d’LSAP deen net esou séier opginn.
Awer och mir Antikapitalist*inne loossen eis dat Wuert net vun der neoliberaler LSAP huelen – a setzen eis weider fir eng befreit a solidaresch, eng sozialistesch Weltgesellschaft an.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *