Prett fir d'Adventskäerzen unzefänken?

Jonk Lénk schléit fir, dëst Joer keng Käerzen unzezünden, mee Luucht an d’Däischtert ronderëm déi véier grouss Beroderfirmaen, EY, KPMG, PWC an Deloitte (zesummen: “Big4”), ze bréngen – a start dofir muer eng Advents-Aktioun. Mir, souwéi d’Ëffentlechkeet am Generellen, mussen ufänken eis mat dëse véier Firmen, hire Geschäftsmodeller an hirem Impakt ausernaner ze setzen.
Iwwert déi ursprénglech Déngschtleeschtung vum “Audit”, also der Iwwerpréiwung vun de Bicher a Bilanze vun anere Firmen, sinn d’Big4 scho laang ewech. Steier-, Personal- a Gewënnoptiméierung sinn d’Servicer, ëm déi et mëttlerweil geet. Wéi grouss ass den Afloss vun dëse Firmen a wéi ee Weltbild versichen sinn duerchzesetzen? Net ouni Grond hunn sech d’Big4 zu Lëtzebuerg néiergelooss: Si profitéiere vu fehlender staatlecher Kontroll, vun enger hëllefsbereeter Politik an och dovunner, hei net sou genee vu Press an Zivilgesellschaft op d’Fangere gekuckt ze kréien.
An dëser Welt vu wuessenden Ongläichheeten, Aarmut a Perspektivlosegkeet, déi d’Leit net just an d’Verzweiwlung, mee an d’Ärem vu Faschismus a Rassismus dreiwen – muss sech eng nei Diskussioun ronderëm d’Ursaache vun de Krisen entwéckelen. Mir mussen ufänke konsequent déi kapitalistesch Mechanismen opzedecken, ze denoncéieren an ze bekämpfen, déi d’Schéier tëscht Aarm a Räich auserneen dréift. Just doduerch verhënnere mer, dass d’Schold um Misère fälschlecherweis bei deene Leit gesicht gëtt, déi anescht sinn oder deenen et nach méi schlecht geet.
De Problem heescht Kapitalismus – an d’Big4 bedreiwen a stäerke vu Lëtzebuerg aus an onvergläichbarem Ausmooss iwwerall op der Welt menschheetsfeindlech Aktivitéiten.
Eiser Meenung no, hunn dës Firme keng Existenzberechtegung. Déi ursprénglech Aufgab, d'”Iwwerpréiwung” vu Firmen, däerf kee Geschäft sinn, mee ka vun ëffentlecher Hand aus duerchgefouert ginn. All hier aner Aktivitéite si moralesch méi wéi verwerflech. D’Legalitéit vun hiren Aktivitéite gëtt just doduerch séchergestallt, datt dës Firme massiven Afloss op eis Gesetzgebung ausüben.
Et gëllt elo Widderstand z’entzünden. Et gëllt, driwwer ze schwätzen, ze hannerfroen, opzeklären, ze mobiliséieren a schlussendlech ze kämpfen. No more Big4.
De Problem heescht Kapitalismus – Gëff Deel vun der Léisung.
Sech weider informéieren:
– “Kennst Du ei­gent­lich die Big Four?
– “Die Macht der Insider
– “Das Wirtschaftsprüfer-Testat ist fast bedeutungslos

FRA

Prêt-e-s à allumer les bougies de l’Avent ?

Jonk Lénk propose de ne pas allumer de bougies cette année, mais d’éclairer les coins sombres des quatre grands cabinets d’audit, EY, KPMG, PWC et Deloitte (ensemble : “Big 4″) – et commence demain une action de l’Avent. Nous devons, comme le public en général, commencer à s’intéresser à ces quatre entreprises, à leurs modèles d’affaires et à leur impact.
Les Big4 ont déjà dépassé les attentes d’un service d'”audit”, c’est-à-dire le contrôle de la comptabilité et des bilans des autres entreprises. L’optimisation des taxes, du personnel et des revenus sont les services dont il s’agit maintenant. Quel est la taille réelle de l’impact de ces cabinets et quelle vision du monde essayent-ils de défendre ? Ils ne se sont pas établis à Luxembourg par hasard : ils profitent de l’absence du contrôle de l’État, de l’encouragement politique du pays et d’une presse et d’une société qui ne s’intéressent pas tant à leurs activités.
Dans ce monde où fleurissent les inégalités, la pauvreté et où les perspectives d’avenir se font rares, poussé non seulement dans le doute mais surtout dans les bras du fascisme et racisme, nous devons développer une nouvelle discussion autour des raisons de ces crises. Nous devons commencer à éclaircir, à dénoncer et à combattre de manière conséquente les mécanismes du capitalisme qui agrandissent le fossé entre pauvres et riches. C’est le seul moyen d’éviter que les coupables de cette misère soient cherchés chez ceux qui sont différents, où chez ceux dans une situation encore plus précaire.
Le problème s’appelle capitalisme – et, depuis le Luxembourg, les Big 4 pratiquent et renforcent partout dans le monde des activités inhumaines, dans des ampleurs incomparables.
À notre avis, ces boîtes n’ont aucune raison d’être. Leur tâche initiale de « supervision » de diverses firmes, ne peut pas être un business, mais doit être exécuté par les services publics.
Toutes leurs autres activités sont plus que moralement répréhensibles. La légalité de ces activités en question est uniquement garantie par l’influence massive de ces boîtes sur la législation luxembourgeoise.
Il est temps d’allumer la flamme de la révolte. Il faut parler, remettre en cause, éclairer, mobiliser et finalement lutter. No more Big4.
Le problème s’appelle capitalisme – devient une partie de la solution.
Plus d’informations:
– “Comment les géants de l’audit ont pris le pouvoir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *