No more Big4 – Jonk Lénk fänkt déi 4t Adventskäerz un.

Haut um 4ten Advents-Sonnden ass mat enger Aktioun virum Gebai vu PWC zu Gaasperech d’Advents-Campagne vu Jonk Lénk géint den Afloss an d’Geschäfter vun den véier groussen Beroderfirmaen op een Enn gaangen.
Amplaz Käerzen unzezünden war et d’Uleies vu Jonk Lénk Luucht an d’Däischtert ronderëm déi véier grouss Beroderfirmaen, EY, KPMG, PWC an Deloitte (zesummen: “Big4”) ze bréngen. Et geet drëm fir sech méi mat dëse véier Firmen, hire Geschäftsmodeller an hirem globalen Impakt ausernaner ze setzen. Un All Advents-Sonnden huet Jonk Lénk dowéinst eng Photo an ee Text zu enger vun deenen véier Beroderfirmaen publizéiert.
Et ass kloer, dass d’Big4 iwwert déi ursprénglech Déngschtleeschtung vum “Audit” scho laang ewech sinn. Steier-, Personal- a Gewënnoptiméierung sinn déi Servicer, ëm déi et mëttlerweil haaptsächlech geet. Den Impakt vun dëse Firmen ass iwwerall do ze fannen, wou sech d’Krisen vun eiser Zäit ofspillen – vun de Bankefaillitten an der Finanzkrise bis bei den illegalen Gold-Ofbau um afrikaneschen Kontinent, vun der russescher Staatspropaganda iwwer d’FIFA bis an de lëtzebuerger Staatsrot, iwwerall sëtzen d’Vertrieder*innen vun dëse Firmaen mat um Dësch.
Eis als Jonk Lénk geet et dorëms déi Mechanismen opzedecken, ze denoncéieren an ze bekämpfen, déi d’Schéier tëscht Aarm a Räich auserneen dréift. Just doduerch verhënnere mer, dass d’Schold u Misère fälschlecherweis bei deene Leit gesicht gëtt, déi anescht sinn oder deenen et nach méi schlecht geet.


FRA:

No more Big 4 – Jonk Lénk allume la 4ème bougie de l’Avent

Aujourd’hui, au 4ème dimanche de l’Avent, la campagne de Jonk Lénk contre l’influence et les affaires des 4 grands cabinets d’audit s’est terminé avec une action devant l’immeuble de PwC (PricewaterhouseCoopers).
Au lieu d’allumer des bougies, Jonk Lénk avait pour intention d’éclairer les coins sombres des quatre cabinets d’audit, EY, KPMG, PwC et Deloitte (ensemble: “Big 4”). Le but était de mener une discussion sur les 4 entreprises, leurs modèles d’affaires et l’impact global qu’elles exercent. A chaque dimanche de l’Avent, Jonk Lénk a pris une photo accompagnée d’un texte sur une des 4 sociétés d’expertise comptable.
Il est clair que le job des big 4 ne se limite plus au simple “audit” L’optimisation des taxes, du personnel et des bénéfices, sont les principaux services mis à disposition. L’impact de ces entreprises est rendu visible lors de chaque crise de notre ère, des faillites bancaires lors de la crise financière aux extractions d’or illégales sur le continent africain, de la propagande russe et de la FIFA jusqu’au conseil d’Etat du Luxembourg, les représentant-e-s des Big 4 jouent sur tous les tableaux.
En tant que Jonk Lénk, on souhaite démasquer, dénoncer et combattre les mécanismes qui creusent la fossé entre riches et pauvres. C’est seulement de cette manière qu’on évite que les minorités et personnes socialement défavorisées soient faussement rendus coupables pour les crises et la misère.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *