4. Advent PwC

Déi lescht Adventskäerz brennt.
No den Audit-Firmen “EY”, “KPMG” an “Deloitte” fehlt nach PwC an der Serie vun de Big 4. PwC (“PricewaterhouseCoopers”) ass déi Beroderfirma mat deem mat Ofstand bedeitendste Sëtz zu Lëtzebuerg an ass wéinst dem LuxLeaks-Skandal och déi bekanntsten.
Genee wéi déi aner grouss Audit Firmen zitt sech och duerch d’Firmegeschicht vu PwC eng Rei vu Skandaler. D’Beroderfirma huet Firmen ëmmer nees gehollef Bilanzen ze fälschen, knaschteg Geschäfter ofzewéckelen a Steieren ze vermeiden (1). Dobäi huet PwC och kee Problem Autokrate wei de Vladimir Putin z’ënnerstëtzen, wann et drëm geet fir politesch Géigner aus dem Spill ze zéien. PwC wor d’Accountingfirma vum Mikhail Khodorkovsky sengem Konzern Yukos an huet op Drock vun de russesche Behörden hin hier Audits zeréckgezunn, fir dass géint de Khodorkovsky Uklo erhuewe gi konnt.
Zu Lëtzebuerg schaffen iwwer 2’500 Leit fir PwC, haaptsächlech am “Crystal Park” zu Gaasperech. Mat dee wichtegste Service, dee PwC zu Lëtzebuerg ubitt, ass d’Steiervermeidung. Grouss Firmae kréie vu PwC komplex Modeller opgestallt fir hier Gewënner a Servicer tëscht verschiddene Länner hin- an hier réckelen ze kënnen – sou dass schlussendlech iwwerhaapt keng Steiere méi ufalen (2). PwC schafft dobäi enk mam lëtzebuerger Staat zesummen a PwC schreift souguer selwer Steiergesetzer (déi sougenannten “Tax-Rulings”) (3). De sougenannten “LuxLeaks”-Skandal (4) huet gewisen, dass Firmen, wéi Amazon, IKEA, Deutsche Bank etc. insgesamt mindestens 548 Tax-Rulings iwwer PwC organiséiert kruten an sou schlussendlech Milliarden (alleng IKEA huet eng ganz Milliard) (5) u Steieren net bezuelt. PwC huet Steiervermeidung op “industriell Manéier” bedriwwen (6). Viru Geriicht zu Lëtzebuerg steet lo allerdéngs keng vun dëse Firmaen an och net PwC, mee déi couragéiert Mataarbechter, déi de Skandal opgedeckt hunn.
Fir Jonk Lénk ass kloer: D’Geschäfter vu PwC schuede ronderëm d’Äerd praktesch alle Mënschen. D’Beroderfirmaen garantéieren, dass den kapitalisteschen Betribssystem weiderleeft an dass Firmen, Konzerner, Länner an international Verbänn all nom nämmlechten, profitorientéierten Modell funktionéieren.
De Problem heescht Kapitalismus – sief Deel vun der Léisung!
FRA:
La dernière bougie de l’Avent est allumée.

Après les cabinets d’audit d’EY, KPMG et Deloitte, il ne manque plus que PwC à notre série sur les “Big 4”. PwC, donc “PricewaterhouseCoopers”, est la société d’expertise comptable la plus importante au Luxembourg et celle possédant la plus grande notoriété à cause du scandale “LuxLeaks”.
Comme pour les autres cabinets d’audit, l’histoire de PwC compte aussi une panoplie de scandales. La société a souvent aidé des entreprises à falsifier leurs bilans, à camoufler des combines frauduleuses et à contourner des taxes (1). En plus, PwC n’a aucun scrupule à soutenir des autocrates comme Vladimir Poutine, quand il s’agit d’écarter des adversaires politiques. PwC était la société d’expertise comptable du trust “Yukos” de Mikhail Khodorkovsky et a retiré ses audits sous la pression des administrations russes, pour éviter la condamnation de Khodorkovsky.
Plus de 2’500 personnes travaillent pour PwC au Luxembourg, principalement au “Crystal Park” à Gasperich. Un des services les plus importants proposé par PwC au Luxembourg est l’évasion fiscale. PwC propose des modèles complexes à des grandes entreprises afin de déplacer leur revenus et leurs services dans plusieurs pays, de manière à ce que finalement ils ne doivent plus payer aucune taxe (2). PwC collabore étroitement avec l’État luxembourgeois et écrit même seul les lois fiscales (les fameux “tax rulings” (3)). Le scandale dit “LuxLeaks” (4) a démontré, que des sociétés comme Amazon, IKEA, Deutsche Bank etc. ont profité d’au moins 548 “tax rulings” organisés par PwC et ont ainsi contourné des milliards d’euros de taxes (un milliard pour IKEA (5)). PwC a fait de l’évasion fiscale une industrie (6). Aucune de ces entreprises, ni PwC, n’est mené en justice au Luxembourg pour l’instant, mais bien les employés courageux qui ont révélé le scandale.
Pour Jonk Lénk c’est évident : les affaires de PwC nuisent à presque tout le monde autour du globe. Les cabinets d’audits garantissent la prospérité du système d’exploitation capitaliste et le fonctionnement des entreprises, trusts, pays et associations internationales selon un même modèle orienté vers le profit.
Le problème s’appelle capitalisme – deviens une partie de la solution !
QUELLEN/ SOURCES:
(1) http://www.insurancejournal.com/news/national/2004/11/24/47993.htm oder http://in.reuters.com/article/satyam-accounting-idINHKG30879120090108
(2) http://www.pwc.com/gx/en/services/tax/transfer-pricing.html
(3) http://www.wsj.com/articles/luxembourg-tax-deals-under-pressure-1413930593
(4) https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
(5) http://www.wort.lu/de/business/steuervermeidung-ikea-spart-eine-milliarde-euro-an-steuern-via-luxemburg-56be0a4e0da165c55dc52c3a
(6) http://www.bbc.com/news/business-31147276

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *