3. Advent: Deloitte

Fänkt déi drëtt Adventskäerz un!

Nodeems mer eis un deene leschte Sonndeger schonns no den Audit-Firmen “EY” a “KPMG” gekuckt hunn, wëlle mer haut Luucht an d’Däischtert ronderëm Deloitte bréngen. Deloitte ass och eng sougenannt Wirtschaftspréiwungsgesellschaft an Deel vun den “Big4”.

 

D’Lëscht vun de Skandaler ronderëm Deloitte ass laang (1) a weist, awéifern Audit-Firmen onfäheg sinn d’Problemer an déi kriminell Machenschafte vun hire Clienten opzedecken. Deloitte huet eng besonnesch berüchtegt Clientèle, sief et de Chimie-Konzern Monsanto, deem Deloitte gehollef huet Bilanzen ze fälschen (2), sief et Starbucks, déi gehollef krute massiv Steieren ze ëmgoen (3) oder d’Zigaretten-Industrie an Australien, déi bei der Lobbyaarbecht géint de Gesondheetsministère ënnert d’Ärem gegraff krut (4). Dobäi komme vill weider Accounting- a Geldwäschskandaler (5, 6).

 

D’Aarbecht vun Deloitte riicht global Schued un. Deloitte war natierlech och un deene Geschäfter bedeelegt, déi zur Finanzkrise gefouert hunn, z.B. hunn si déi zwou gréisst spuenesch Banke beroden, déi mat hirer Faillite Spuenien nach méi déif an d’Kris gerappt hunn (7). Deloitte ass awer och ëmmer méi an Afrika aktiv a steet do gréissere Firmen zur Säit wann et drëms geet mat Tricks, vun “Transfer Pricing” bis zum Anonymiséiere vu Besëtzverhältnisser, Steieren ze ëmgoen. D’Resultat sinn eidel Staatskeesen an deenen äermste Länner op der Welt (8).

 

Zu Lëtzebuerg schaffe bal 1’800 Leit fir Deloitte, d’Firma benotzt hier Filiale zu Lëtzebuerg net just fir vun allen Lücken an der lëtzebuerger Legislatioun ze profitéieren, mee och fir mat nei Geschäftsmodeller z’experimentéieren. “Art and Wealthmanagement” a “Art and Finance” (9) ass eent vun dësen Experimenter, bei deene Konscht a Kultur zur Spekulatiounswuer ëmgewandelt ginn. Kee Wonner, dass Deloitte och de Beroder vum Freeport, der Konscht-Fräihandelszonen um Findel ass (10).

 

Fir Jonk Lénk ass kloer: D’Welt ass besser ouni Deloitte drun. Et gëllt de Geschäftsmodell vun Deloitte ze verbidden an hiren Afloss ze zerbriechen.

 

De Problem heescht Kapitalismus – sief Deel vun der Léisung!


FR 

Allume la troisième bougie de l’Avent !

 

Après nous être intéressés aux cabinets d’audit “EY” et “KPMG” ces deux derniers dimanches, nous voulons aujourd’hui éclairer les zones d’ombres autour de Deloitte. Deloitte est une de ces “sociétés d’expertise comptable” et fait partie des “Big4”. 

 

La liste des scandales associés à Deloitte est longue (1) et montre à quel point les cabinets d’audit sont incapables d’étouffer les problèmes et les manigances criminelles de leurs clients. Deloitte a une clientèle particulièrement mal famée, qu’il s’agisse d’entreprise de chimie et biotechnologies de Monsanto, que Deloitte a aidé à falsifier les bilans (2), ou de Starbucks, qui a profité de l’aide de Deloitte pour éviter de lourdes taxes (3), ou encore l’industrie du tabac en Australie, qui a été soutenue dans son travail de lobbying contre le ministère de la santé (4). À ceux-là s’ajoutent d’autres scandales comptables et affaires de blanchissement d’argent (5, 6). 

 

Le travail de Deloitte cause des dommages globaux. Deloitte était bien évidemment impliqué dans les événements qui ont mené à la crise financière. Ils ont par exemple conseillé les deux plus grandes banques espagnoles, qui ont par leur faillite enfoncé l’Espagne dans la crise (7). Deloitte est cependant de plus en plus actif en Afrique et assiste des entreprises quand il s’agit d’éviter des taxes, par exemple par des ruses, qui vont du “Transfer Pricing” à l’anonymisation de structures de propriétés. Les résultats sont des caisses d’États vides dans les pays les plus pauvre du monde (8).

 

Plus de 1’800 personnes travaillent pour Deloitte au Luxembourg. L’entreprise n’utilise pas seulement sa filiale luxembourgeoise pour profiter des brèches dans la législation luxembourgeoise, mais aussi pour faire des expériences avec des nouveaux modèles économiques. “Art and Wealthmanagment” et “Art and Finance” (9) sont deux de ces expériences, dans lesquelles l’art et la culture sont transformés en marchandise soumise à spéculation. Il ne faut pas s’étonner que Deloitte soit aussi conseiller du Freeport, la zone de libre-échange culturelle au Findel (10).

 

Pour Jonk Lénk, c’est évident : le monde irait mieux sans Deloitte. Il faudrait donc interdire le modèle économique de Deloitte et mettre fin à leur influence.

 

Le problème s’appelle capitalisme – deviens une partie de la solution !

 

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *