1. Advent: EY

Hutt der schonn déi éischt vun de 4 Adventskäerzen ugefaangen?
Ernst & Young, kuerz EY, ass eng vun deene véier weltwäit gréisste “Wirtschaftsprüfungsgesellschaften”. Eng seriö Iwwerpréiwung vun anere Firmen ass natirlech problematesch, wann een dës Firmen gläichzäiteg als Client behale wëll – kee Wonner, datt EY ëmmer nees a gréisser ‘Accounting-Skandeler’ verwéckelt ass (1).
D’Dengschtleeschtungen vun EY ginn awer vill méi wäit: Vu Berodung bei Steierfroen (Kloertext: Steiervermeidung), Berodung bei Personalfroen (Kloertext: Personalofbau) bis zu Berodung bei finanzielle Froen vun all Zort (Kloertext: Gewënnmaximéierung, Spekulatioun, Risiko-Investment). D’Zil ass et, hir Clientel, dat si mëttel bis grouss Entreprisen, awer och ëffentlech Institutiounen, “z’optiméieren”, also an all Beräich méi marchéskompatibel ze maachen. Logescherweis ass EY dann och iwwerall do ze fannen, wou de Schued, dee Firmaen uriichten, sichtbar gëtt. Am Kader vun der globaler Finanz- a Wirtschaftkrise ass zum Beispill rauskomm, datt EY gehollef huet, de Mëssmanagement vu “Lehman Brothers” ze verschleieren (2). Verschleiert ginn och flagrant Verstéiss géint international Oplagen, zum Beispill bei Goldofbau (3). EY ass global aktiv.
Zu Lëtzebuerg ass EY mat geschwënn iwwer 1 600 Mataarbechter*innen eng vun deene gréisste Firmen vun der Lëtzebuerger Finanzplaz. Hei bleift et net méi bei der Optiméierung vu Firmaen – zu Lëtzebuerg optiméiert EY och d’Land a seng Gesetzer, fir een optimale Kader fir hire Business an hir Clienten ze schafen. Vun EY selwer gëtt dat zum Beispill am Bezuch op Steieren sou beschriwwen: “Im steuerlichen Umfeld erwarten wir, dass Luxemburg künftige Entwicklungen vernünftig und mit Weitblick handzuhaben weiß. Die Regierungsbehörden zeigen sich offen für einen engen, kontinuierlichen Austausch mit den Marktteilnehmern.“(4)
De globalen Impakt vun den Aktivitéite vun EY Lëtzebuerg ass am Kader vun der LuxLeaks-Affär siichtbar ginn. EY huet Steiervermeidungsmodeller e.a. fir Walt Disney, Koch Industries a Skype entworf, sou dass dës Firmaen iwwer Joeren manner wéi 1% Steieren bezuelt hunn (5).
EY ass fest mat der lëtzebuerger Politik verknäppt, besonnesch mat der DP (6). Den Alain Kinsch, Chef vun EY Lëtzebuerg ass konsequenterweis och DP-Member a souz fir d’DP mat an de Verhandlungen vum Koalitiounsaccord vun der Regierung an huet do säin eegene Geschäftsberäich direkt gestärkt (7). Den Alain Kinsch vertrëtt eng kloer neoliberal Schinn vu Sozialofbau a Steiersenkungen (8). Zanter 2015 sëtzt den Alain Kinsch am Staatsrot a schafft ganz offiziell u Gesetzestexter mat – an ass parallel nach weiderhin bei EY, dat ass ee krassen Interessekonflikt.
Fir Jonk Lénk ass kloer, EY an déi aner Beroderfirmen vun den “Big4” mussen endlech gestoppt ginn. An der aktueller politescher Situatioun schéngt dat onméiglech; een hallefhäerzegen Virschlag vun der EU-Kommissioun zur Zerschloung vun dëse Konzerner wor zum Beispill méi séier vum Dësch ewéi en drop komm ass (9). Dofir muss ëffentlechen Drock opgebaut ginn, och zu Lëtzebuerg. Et muss kloer ginn, dass dës Firmaen iwwerall do, wou se sech néierlossen, mat Protest a Widderstand ze rechnen hunn.
De Problem heescht Kapitalismus – sief Deel vun der Léisung.
 

FRA:

Avez-vous déjà allumé la première des 4 bougies d’avent?

Ernst & Young (EY) est une des plus grandes sociétés d’experts comptables au monde.
Une supervision honnête des entreprises est évidemment difficile, lorsqu’on veut aussi guarder ces entreprises en tant que clients – il est donc sans surprise qu’EY est impliqué dans de nombreux scandales financiers (1).
Les services d’EY vont d’ailleurs plus loin: consultations en matière fiscale (en clair: évasion fiscale), consultations en terme de personnel (en clair: licenciements) jusqu’aux consultations en matière financière de toute sorte (en clair: maximisation du profit, spéculations, investissements à risque). Avec comme but d’optimiser leur clientèle, qui sont des moyennes à grandes entreprises, mais aussi des institutions publiques, et de les rendre plus compétitives.
Evidemment, EY fait surface à chaque fois que les dégâts, induits par ces entreprises, deviennent visibles. Dans le cadre de la crise économique et financière, EY aurait aider à dissimuler le mauvais managment des “Lehman Brothers” (2). Masqués sont aussi les infractions contre des règlements internationaux, comme par exemple dans l’extraction d’or (3). EY est bien un acteur international.
Avec bientôt plus de 1600 employé-e-s, EY est une des plus grandes boîtes de la place financière luxembourgeoise. Ici, EY n’optimise pas seulement des entreprises privées, mais aussi l’Etat et ses lois, afin d’obtenir un cadre propice pour son business et sa clientèle.
EY décrit ceci de telle façon: “Dans le cadre fiscal, nous nous attendons à ce que le Luxembourg agissent avec raison et prévoyance dans ses projets futurs. Les autorités gouvernementales se sont exprimées ouvertes à un dialogue étroit et permanent avec les participants au marché” (4).
L’impact global des activités d’EY au Luxembourg est devenu visible lors de l’affaire “luxleaks”. EY a, par exemple, développé des modèles d’évasion fiscale pour Walt Disney, Koch Industries et Skype, afin que ces entreprises payent moins d’1% d’impôts par an (5).
EY entretient des liens étroits avec la politique luxembourgeoise et surtout avec le DP (6). Alain Kinsch, Chef d’EY Luxembourg est, de façon conséquente, aussi membre du DP et a assisté aux négociations sur l’accord de coalition du gouvernement et a immédiatement renforcé sa branche d’activité (7). Alain Kinsch préconise des politiques clairement néolibérales de démantèlement du système social et de diminution d’impôts (8). Depuis 2015, Alain Kinsch fait partie du conseil gouvernemental et travaille officiellement sur des textes de loi, alors qu’il est toujours actif chez EY. Un conflit d’intérêt clair et net.
Pour Jonk Lénk il est clair, EY et les autres cabinets d’audit doivent être arrêtés. Dans la situation politique actuelle, ceci semble être impossible. Une suggestion hésitante de la part de la commission européenne sur le démantèlement de ces entreprises a été retirée, aussi tôt qu’elle fût déposée (9). La pression du grand public doit se renforcer, aussi au Luxembourg. Il doit être clair, que partout où ces entreprises apparaissent, elles doivent s’attendre à des manifs et la résistance.
Le problème s’appelle capitalisme – devient une partie de la solution.
 
 

Quellen / Sources:

(1) zB.: http://www.wsj.com/articles/shareholder-group-ctw-says-ernst-young-knew-about-wal-mart-mexico-bribery-allegations-1432580954 oder http://www.independent.ie/irish-news/ernst-young-should-have-known-about-massive-scam-34924439.html
oder http://www.handelszeitung.ch/unternehmen/ey-muss-fuer-toshiba-skandal-geradestehen-949282
(2) http://www.corpwatch.org/article.php?id=16019
(3) http://www.bbc.com/news/business-26341072
(4) http://www.ey.com/lu/en/newsroom/pr-activities/articles/article_201410_weiter-gute-perspektiven-fur-die-private-equity-branche
(5) https://www.icij.org/project/luxembourg-leaks/new-leak-reveals-luxembourg-tax-deals-disney-koch-brothers-empire
(6) D’Aweiung vum neien EY-Gebäi wor praktesch eng DP-Party
(7) http://www.lessentiel.lu/de/news/luxemburg/story/Mein-Engagement-war-von-Anfang-an-klar-geregelt–29723142
(8) http://www.wort.lu/en/business/talking-business-with-ernst-young-luxembourg-managing-partner-alain-kinsch-51495ea5e4b01dcce8e9925c
(9) http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/eu-will-neue-regeln-fuer-wirtschaftspruefer-pruefer-kuendigen-widerstand-an-11371779.html

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *